Legislație

 

Regulamentul Intern al Liceului Borsa se poate vizualiza aici

Procedura privind accesul in unitate se poate vizualiza aici

ORDIN Nr. 3028/2013 pentru modificarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2012-2013 aprobată prin OMECTS Nr. 5560/2011 cu modificările și completările ulterioare

      HOTĂRÂRE Nr. 286 din 23 martie 2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice


ORDIN Nr. 6143 din 1 noiembrie 2011 privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuală a activității personalului didactic și didactic auxiliar

 

                                            Postat de:Ing.sistem Ștețco Nicolae